Kamerabevakning Stationshuset

Exempelbild.

Kamerabevakning vid Stationshuset

Personuppgiftsansvarig:

 • Rättviks Fastigheter AB, kontaktperson på företaget är ekonomichef, John Oknelid. Telnr: 0248-70035.

Syftet/ändamålet med kamerabevakningen:

 • I samt omkring stationshusets väntsal har vi i flera år haft problem med vandalisering, skadegörelse, missbruksproblematik och drogförsäljning. Detta leder till att våra resenärer, invånare och besökare upplever platsen som väldigt otrygg.
 • RFAB har tillsammans med andra aktörer såsom Rättviks kommun och polisen försökt komma tillrätta med problematiken men det har tyvärr inte gett önskat resultat som ökad trygghet.
 • Som rättslig grund för kamerabevakningen åberopar vi intresseavvägning där vi gör bedömningen att intresset att komma tillrätta med problematiken väger tyngre än den enskildes intresse och integritet när de vistas i och omkring stationshusets väntsal.

Hur kameravakningen kommer gå till:

 • Vi har anlitat Securitas som leverantör av både utrustning samt drift av utrustningen. Det innebär att lagring av materialet sker i vaktbolagets egna servrar och dit har Rättviks Fastigheter AB ingen lokal åtkomst av materialet.
 • Materialet kan begäras ut av polisen vid händelser där misstanke om brott finns.
 • Securitas kommer fjärrrondera kamerorna i realtid några gånger per dygn.
 • Om ingen skadegörelse eller annan händelse som kan misstänka brott har upptäckts kommer inspelat material aldrig att granskas..
 • Alla filmfrekvenser raderas automatiskt efter tre (3) dagar (72 timmar). Det sker ingen ljudinspelning.

Dina rättigheter:

 • Du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen. Du kan kontakta IMY på följande sätt:
  • Integritetsskyddsmyndigheten via epost: imy@imy.se
  • Du kan även ringa dem på 08- 657 61 00 eller per post på adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Mottagare av uppgifter:

 • Uppgifterna lagras hos Securitas och ingen än behörig personal hos Securitas kommer att ha tillgång till lagrade personuppgifter i samband med kamerabevakningen. Securitas har säkerställda rutiner för hantering av förfrågningar från polis. Alla andra förfrågningar går alltid via Rättviks Fastigheter enligt fastställda rutiner. Uppgifterna lagras lokalt hos Securitas och kommer inte överföras till tredje land.