Kamerabevakning Golfvägen

Exempelbild.

Kamerabevakning i soprummen på Golfvägen

Personuppgiftsansvarig:

 • Rättviks Fastigheter AB, kontaktperson på företaget är ekonomichef, John Oknelid. Telnr: 0248-70035.

Syftet/ändamålet med kamerabevakningen:

 • På Golfvägen finns tre (3) soprum som enbart hyresgäster kommer åt. Det har i flera års tid varit problem med nedskräpning i form av; soppåsar som inte är igenknytna som spridits ut på golv och sopkärl; grovsopor såsom tv-apparater, soffor sängar etc. Nedskräpningen har kostat oss som bolag relativt stora belopp i form av nedlagd tid samt kostnader för transport till återvinningstation. Vi ser det även som en hälsorisk för vår personal som blir tvungen att städa upp utslängda sopor på golv och kärl.
 • RFAB har vid flera tillfällen försökt komma tillrätta med problematiken genom informationsinsatser, dialog med hyresgästföreningen men det har tyvärr inte gett resultat.
 • Som rättslig grund åberopar vi intresseavvägning där vi gör bedömningen att intresset att komma tillrätta med nedskräpningen väger tyngre än den enskildes intresse och integritet när de vistas i soprummen.

Hur kameravakningen kommer gå till:

 • Fastighetsskötare kommer dagligen rondera soprummen på förmiddagarna. Om nedskräpning skett i form av inslängda soppåsar eller felaktiga sopor ställts in, rapporterar fastighetsskötare det till administrativ chef på RFAB som då delegerar granskning av filmsekvenserna det senaste dygnet (om det varit helg, så kollas alla dagar som förflutit) till behörig tjänsteman.
 • Om ingen nedskräpning skett kommer filmsekvenserna aldrig kontrolleras.
 • Alla filmfrekvenser raderas automatiskt efter tre (3) dagar (72 timmar).
 • Filminspelning aktiveras av rörelsesensorer och filmar endast när rörelse sker i rummet. Det är endast bild som spelas in.

Dina rättigheter:

 • Du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen. Du kan kontakta IMY på följande sätt:
  • Integritetsskyddsmyndigheten via epost: imy@imy.se
  • Du kan även ringa dem på 08- 657 61 00 eller per post på adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kostnader:

 • Identifieras person för nedskräpning kommer vi debitera en administrativ avgift om 600 kr. Till detta tillkommer de faktiska kostnader vi har för eventuell bortforsling eller sanering på grund av den nedskräpning som skett.

Mottagare av uppgifter:

 • Ingen annan än behörig personal hos Rättviks Fastigheter (RFAB) kommer att ha tillgång till lagrade personuppgifter i samband med kamerabevakningen. Uppgifterna lagras lokalt och kommer inte överföras till tredje land.