Personuppgifter för hyresbostäder

Vi behandlar personuppgifter när du lämnar intresse för en bostad, under tiden som du är kund hos oss samt även en viss tid efter att din tid som kund har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi hoppas därför att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, som till exempel ditt namn, personnummer, adress eller e-postadress.

Personuppgiftsansvarig
Vi är ansvariga för alla personuppgiftsbehandlingar som vi själva gör eller något annat företag gör på vårt uppdrag.

När du lämnar intresse
Vi behöver hantera personuppgifter om dig för att kunna hantera inlämnad intresseanmälan på aktuellt objekt. Vi har ett berättigat intresse att spara dina personuppgifter tills det att objektet du lämnat intresse för blivit uthyrt, därefter rensar vi bort dina inlämnade personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler personuppgifter om dig. Då behöver vi till exempel personuppgifter för att kunna få information om din ekonomi, om din anställning, hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar samt erforderliga personuppgifter för att kunna ingå hyresavtalet. För att kontrollera att du uppfyller de krav vi ställer i vår uthyrningspolicy kommer vi göra en kreditupplysning, även inhämta uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten om så är nödvändigt. Vi kan även behöva behandla anställningsintyg och/eller andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man kommer vi behöva behandla de uppgifterna också. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna utföra en god förvaltning av din lägenhet såsom att kunna åtgärda dina felanmälningar och genomföra löpande underhållsinsatser.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Exempel på företag som kan komma på tal är bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador l lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till annan part som då kallas för personuppgiftsbiträde. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett Inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Biträdesavtal upprättas så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter inte hanteras felaktigt.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om god man eller förvaltare raderar vi två år efter att åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut
När du sagt upp ditt hyresavtal och hyrestiden har gått ut kommer vi gallra och rensa dina personuppgifter. Kvarstår eventuell hyresskuld eller annan tvist sparas personuppgifter tills hyresskuld eller tvist är löst. Uppgifter som finns om dig i vårt bokföringsmaterial kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Om du inte vill att dina personuppgifter används för marknadsföringsändamål kan du kontakta oss och meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära det av oss (registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.