Garage och parkeringar

Hyresgäster har möjlighet att hyra plats i garage, carport eller parkeringsplats.

Har du bil? så måste du ha avtal på parkeringsplats, garage eller carport hör av dig till kundtjänst.

Parkeringsbestämmelser

Du får:
Köra till och parkera på din förhyrda parkeringsplats. Du sköter själv snöskottning och eventuell sandning av din förhyrda parkeringsplats. Köra fram till port för av- eller pålastning. Du måste snabbt vid behov kunna flytta bilen för att ge plats för utryckningsfordon.

Du får inte:
Parkera på någon annans plats än din förhyrda parkeringsplats, alltså ej på besöksparkering. Enligt gällande kontraktsbestämmelser är hyresgäst eller annan boende som disponerar bil, skyldig att teckna någon form av parkeringsavtal.

Besökare får:
Parkera på markerad p-plats på besöksparkering. Vid längre besök kan ett tillfälligt parkeringstillstånd hämtas ut hos kundtjänst.

Biltvätt
Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. Man bör undvika att tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar. Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge betydande störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar. All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.